πιστοποίηση ceΠολλές φορές ακούμε για εργασίες μονώσεων και εκ πρώτης άποψης είναι δύσκολο κανείς να καταλήξει στο κατάλληλο συνεργείο για την περίπτωσή του. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτού του τύπου οι εργασίες ελλοχεύουν κινδύνους αν δεν ακολουθούν το CE.


Πότε υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα:

  • Αν το τεχνικό συνεργείο που εμπιστευτήκατε δεν έχει τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, μπορεί να εκτελέσει λανθασμένα κάποιες διαδικασίες, αστοχοποιώντας την τελική αποτελεσματικότητα.
  • Αν τα υλικά που σας έχουν επιλέξει δεν είναι ποιοτικά και κατάλληλα για την εφαρμογή σας, πολύ πιθανόν να σας δημιουργήσει αυτό μεγαλύτερο πρόβλημα από το αρχικό.
  • Αν τα υλικά σας δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE μπορεί να έχουν αμφίβολα αποτελέσματα από αυτά που υπόσχονται.

Τι σημαίνει μονώσεις με πιστοποίηση CE

  • Σημαίνει εργασίες που χρησιμοποιούν υλικά με πιστοποίηση CE και έχουν ευρωπαϊκή αναγνώριση από επίσημους φορείς με ειδίκευση στον τομέα των μονώσεων.
  • Σημαίνει διαδικασία εφαρμογής των υλικών σε κάθε στάδιο της διεκπεραίωσης, που ακολουθεί σαφή και καθορισμένα βήματα και που είναι συνυφασμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Τα πρότυπα CE προσδιορίζουν επίσης και τη σωστή χρήση των υλικών και των συνδυασμών τους, κάτι που εξασφαλίζει ακόμη περισσότερο την τελική εφαρμογή τους.
  • Σημαίνει εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία, που άλλωστε είναι προσαρμοσμένη στις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα δομικών έργων και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που φέρουν τη σήμανση
  • Σημαίνει τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.