Η παρεμπόδιση της διαφυγής της θερμικής ενέργειας, δηλαδή η μείωση του ρυθμού ανταλλαγής της θερμότητας απο το εσωτερικό ενός χώρου προς το περιβάλλον ή απο και προς το εσωτερικό διαφορετικών χώρων του κτιρίου, ονομάζεται θερμομόνωση.

Σκοπός της είναι η δημιουργία συνθηκών άνεσης στους ενοίκους ανεξάρτητα απο τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον.

Εκτός όμως απο τη διατήρηση του επιπέδου θερμοκρασίας, με την τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών επιτυγχάνεται η αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών, η οικονομία στην κατανάλωση της ενέργειας, η προστασία απο τους εξωτερικούς θορύβους, η μείωση της ποσότητας των εκλυόμενων καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.

Ποίοι είναι όμως οι βασικοί παράγοντες πρόκλησης των θερμικών απωλειών;

-Τα εξωτερικά κουφώματα. Το μέγεθος, οι θέσεις και η ποσότητα τους επηρεάζουν τη μετάδοση της θερμότητας.

-Ο βαθμός έκθεσης του κτιρίου στο ύπαιθρο.

-Το μέγεθος και ο όγκος της επιφάνειας του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.

-Ο προσανατολισμός του κτιρίου.

-Η θέση του κτιρίου.

Την ίδια στιγμή, οι παραπάνω παράμετροι αποτελούν και απαιτήσεις οι οποίες επιβάλλεται να καλυφθούν αμέσως μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών.

Ποία είναι, λοιπόν, τα κριτήρια επιλογής της καταλληλότερης θερμομονωτικής κατασκευής;

Έπειτα απο τη μελέτη των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, σειρά έχουν τα οικονομικά κριτήρια. Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα και το ετήσιο κόστος λειτουργίας και απόσβεσης των χρημάτων είναι καθοριστικό.

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν προέκυψαν δύο κύριες κατηγορίες κτιριακής μόνωσης:

α. Εσωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας: Τοποθετείται στους χώρους που επιδιώκουμε άμεση απόδοση του συστήματος. Πρόκειται για απλή και οικονομικότερη κατασκευή που αποτελείται απο ένα συνδυασμό πλέγματος, επιχρίσματος και γυψοσανίδας.

Στα μειονεκτήματα της συγκαταλέγονται το ενδεχόμενο δημιουργίας αερογεφύρων, η γρήγορη ψύξη του χώρου μετά απο τη διακοπή της θέρμανσης και η μείωση του εμβαδού του χώρου.

β. Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας: Τοποθετείται σε κτίρια που θέλουμε απόδοση θερμότητας ακόμα και μετά τη διακοπή του κλιματισμού. Στα πλεονεκτήματα της συγκαταλέγονται η διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση της ενέργειας, η προστασία απο τις δομικές εξωτερικές συστολές και διαστολές, η απουσία θερμογεφύρων.

Ωστόσο, έχει αυξημένο κόστος και μεγάλο βαθμό δυσκολίας κατά την τοποθέτηση του κατασκευαστικού υλικού.

Η τυπολογία των κουφωμάτων (θερμομονωτικά τούβλα, τοιχοποία με διάκενο, θερμοσοβάς κ.α.) επηρεάζεται απο πολλές διαφορετικές παραμέτρους: καιρικές συνθήκες, μορφολογία, ενεργειακά οφέλη και απώλειες, οικονομικά κριτήρια.

Συνιστούμε η επιλογή της μόνωσης της ταράτσας να γίνεται πάντα με τη βοήθεια πολιτικού μηχανικού ή εξειδικευμένου συνεργείου.